بهبود نرخ CTR و روش های پیشنهادی ما

روش‌هایی برای بهبود نرخ CTR نرخ CTR(نرخ کلیک) مهمترین عامل برای برندسازی و افزایش نفوذ به بازار است. افزایش رضایتمندی آگهی دهندگان که منبع درآمدزایی سیستم تبلیغات هوشمند هستند، با بهبود نرخ CTR رابطه مستقیم دارد. پرسنل واحد بازاریابی باید از طریق روشهایی که در این بخش ارائه شده‌اند، با کاهش …