مدیریت مالی وکاربران

مدیریت مالی امور مالی سیستم در دو بخش مرتبط با آگهی دهندگان و ناشران آگهی تقسیم می شود. آگهی دهندگان پس از واریز وجه باید اطلاعات پرداخت را در پنل مدیریت خود اضافه کنند. پرسنل شرکت پس از بررسی اطلاعات پرداخت، مبلغ واریز شده را تایید می کنند و حساب …