گزارشات و تنظیمات

گزارشات بخش گزارشات به دو نمودار اصلی زیر اشاره می کند: نرخ های اساسی گردش مالی نرخ های اساسی به سه نرخ زیر اشاره میکند: CPC: میانگین قیمت هر کلید در طول یکماه گذشته CTR: میانگین نرخ کلید در طول یکماه گذشته Clicks: تعداد کلیک ها در طول یکماه گذشته …

مدیریت مالی وکاربران

مدیریت مالی امور مالی سیستم در دو بخش مرتبط با آگهی دهندگان و ناشران آگهی تقسیم می شود. آگهی دهندگان پس از واریز وجه باید اطلاعات پرداخت را در پنل مدیریت خود اضافه کنند. پرسنل شرکت پس از بررسی اطلاعات پرداخت، مبلغ واریز شده را تایید می کنند و حساب …

مدیریت سایت‌ها

فهرست سایت هایی که ناشران آگهی برای درآمدزایی معرفی کرده اند با کلیک برروی کلید سایت ها در منوی بالای پنل مشابه آنچه در شکل 1 ارائه شده، قابل مشاهده است. هر سایت بعد از اضافه شدن توسط ناشر، در وضعیت غیرفعال قرار می گیردو مدیریت می شود. سایت پس …

نحوه مدیریت اگهی و آمار نرخ های اساسی

آمار نرخ‌های اساسی چنانچه نقش کاربری شما ادمین باشد، پس از ورود صفحه داشبورد ادمین مشاهده می شود که در آن آمار مربوط به نرخ های اساسی شامل Impression، Clicks، CTR و میانگین CPC هم به صورت گرافیکی و هم به صورت جدولی نشان داده شده است (شکلهای 1 و …